Reading Modes in the Digital Age

Please see English version below

В съвременността, белязана от възхода на трансхуманизма и изкуствения интелект, е от решаващо значение да се повтори, че „качеството на нашето четене е не само показател за качеството на нашата мисъл – това е най-добре познатият път към развитието на изцяло нови пътища в мозъчната еволюция на нашия вид“[1]. Целта на преподавателя – и повечето от авторите в този брой са преподаватели – е да работи за развиването на уменията за четене, като утвърждава, че четенето е необходимо, за да се спечели не само знание, но също и прозрение, просвещение и овластяване. Четенето е ключово изискване и от ключово значение за икономиката, гражданската култура, политиката и изкуствата, за развиването на грамотността и критическото мислене, независимо от мотивацията: независимо дали е четене за удоволствие, знание или информация, дали е професионално, интимно или социално четене.

Брой №20 на списание „Пирон“ е посветен на читателските практики в дигитална среда и представя важни изследователски тенденции в тази област. Текстовете в него са резултат от две важни научни събития. Първо, част от представените статии са свързани с работата по Националния интердисциплинарен проект, изследващ читателските практики в България и по-специално – с работата на групата в модула за онлайн четене. Проектът „Читателски практики 2018“ се вписва в рамките на едно лонгитюдно изследване на четенето и грамотността в България, като развива и допълва проведените през 2006, 2010 и 2014 г. по-ранни проучвания, също финансирани от Фонд „Научни изследвания“. На второ място, за броя допринасят и текстовете от международната конференция „Читателски практики в дигитална среда“, организирана от Културния център на СУ през ноември 2018 г. под ръководството на доц. Александра Главанакова и проф. Александър Кьосев.

Водещ на броя: доц. Александра Главанакова

 

In our times marked by the rise of the transhuman and artificial intelligence, it is crucial to restate that “the quality of our reading is not only an index of the quality of our thought, it is our best-known path to developing whole new pathways in the cerebral evolution of our species.”[1] An educator’s goal – and most of the contributors to this volume are educators – is to work towards developing reading skills, recognizing that reading is needed to gain not only knowledge, but also insight, enlightenment and empowerment. Reading is a key requirement for the economy, civic culture, politics and the arts, for the development of literacy and critical thinking, regardless of the motivation: whether it is reading for pleasure, knowledge or information, professional reading (close, distant, etc.), individual or social reading.

This issue of Piron has been assembled to highlight important new work in the field of reading research. It draws upon two important events: firstly, the National Interdisciplinary Project Reading Practices in Bulgaria, 2018, and in particular the work done by the Online Reading Practices group.[2] The 2018 project has been the latest edition of the largest study of reading and literacy in Bulgaria, following three earlier ones in 2006, 2010 and 2014, respectively, all financed by the Bulgarian Science Fund. Secondly, most of the participants in the international conference “Reading Practices in the Digital Age” held at Sofia University in November 2018 as part of the project are also contributors to the current volume.

Lead editor: Alexandra Glavanakova

CONTENTS:

Alexandra Glavanakova – Introduction

Аlexander Kiossev – Virtual Communities Vs Imagined Communities: Twenty Years Later. Reading Research between Micro- and Macro-perspectives

Alexandra Glavanakova – Reading in the Digital Age: Major Areas of Research

Alexander Popov – Interactivity and World in Digital Reading

Julia Rone – The Platform is the Message: Transformations of Literary Writing and Reading on Facebook in Bulgaria

Georgi Alexandrov – Book Format Preferences of Children and Teenagers

Georgi Niagolov – Competent Reading for the 21st Century: Global Trends through a Bulgarian Lens 

Reneta Bozhankova – Reading the Readers’ Texts: Fanfiction and Classical Novels

Darya Lazarenko – “My most painted word”: Illustrating Hamlet in the Digital Age

Miglena Nikolchina and Enyo Stoyanov – Books, Libraries, and (Deep) Reading in Video Games. A Conversation between Miglena Nikolchina and Enyo Stoyanov

Tatiani Rapatzikou – Reading Digital Poetry: The Cases of Between Page and Screen and slippingglimpse

Alexander Popov – Vector Semantics and Algorithmically-assisted Close Reading

Danai Tselenti – The “Paradigm of the Gift”: A Framework For Assessing Collective Reading Practices in the Digital Era

Bibliography on Reading Research – Compiled by Alexandra Glavanakova 

[1] Marianne Wolf, Reader Come Home. The Reading Brain in the Digital World, 7.

[2] Читателски практики в България, 2018. Национален интердисциплинарен проект, изследващ състоянието на четенето и грамотността в България, ДН 20/1, 11.12.2017 с ръководител Александър Кьосев. Научна област „Четене в дигитална среда“ с ръководител Александра Главанакова