Морфологична система на съвременния китайски език Антония Цанкова

Културният център на СУ „Св. Климент Охридски”, Институт „Конфуций” – София и Издателство „Изток-Запад” ви канят на представянето на книгата на д-р Антония Цанкова

МОРФОЛОГИЧНА СИСТЕМА НА СЪВРЕМЕННИЯ КИТАЙСКИ ЕЗИК
Части на речта и функционално-семантични категории

Водещ: Любен Козарев (директор на издателство „Изток-Запад“)
Участници: проф. Александър Алексиев (завеждащ секция Китаистика в СУ) и проф. Гъ Джънцян (директор на Институт Конфуций от китайска страна)

Книгата представлява първата академична монография върху граматиката на китайския език, издадена в България. В нея е представена цялостно морфологичната система на „съвременния“ китайски език, разглеждат се актуалните теоретични въпроси за относимостта на основните понятийни категории от класическото езикознание като морфема, дума, части на речта, граматични категории и др. спрямо специфичните реалии на китайския език. В монографията се описват семантичните и граматични характеристики на класовете от думи в китайския език, техните функционално-семантични подкласове и специфични категории. Книгата е подходяща както за изследователи в областта на китайската лингвистика, общото  и сравнително езикознание, така и като пособие за преподаване и изучаване на граматиката на съвременния китайски език.   

Д-р Антония Цанкова е завършила специалност „Китайска филология“ в Санкт-Петербургския държавен университет, където изучава лингвистика при световнопризнатия езиковед – китаист С. Е. Яхонтов. Защитава докторска дисертация на тема „Факултативност на аспектуално-темпоралните показатели в съвременния китайские език в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2015 г. Преподавател е в СУ по дисциплините Граматика на китайския език, Старокитайски език, Практически китайски език – устен превод и др. Научните й интереси и изследвания са в областта на граматиката на съвременния и класическия китайски език, функционалната лингвистика, семантиката и прагматиката.

Facebook event