Семинар за хуманитаристи Диалог по диагонал: медии, общество, култура

Кръгла маса, част от дискусионния проект Знание по диагонал (Трансформации)

 Участници: Наталия Христова, Нели Стоева, Орлин Спасов

Медии, технологии, мобилност, скорост, ефективност, информация… – всички тези специфични за нашата епоха феномени засягат структурите на знанието. Това се случва както в полето на академичното знание, така и в това на знанието, с което оперираме в социалното си ежедневие.

Ето защо през летния семестър на академичната 2015/2016 г. Семинарът за хуманитаристи организира две публични дискусионни събития под общото заглавие „Знание по диагонал“. Избраният формат на кръглата маса предполага да се постави на открито обсъждане въпросът: На какви трансформации е подложено знанието днес? Участниците от Семинара за хуманитаристи предлагат интерпретационната призма на една метафора: тази за „знанието по диагонал“. „Диагоналността“ на знанието може да се отнася до неговото съкращаване, ускоряване, опростяване, но също и до новите способи за комуникация, повишената мобилност на хора и информация, свързването и диалога.

Във втората кръгла маса, озаглавена „Диалог по диагонал: медии, общество, култура“, тази метафора ще бъде използвана като фокус в дискутирането върху отношението между съвременните медии и знанието. Заедно с гостите Наталия Христова, Нели Стоева и Орлин Спасов ще бъдат обсъдени проблеми като диалога между медиите и обществото, дигитализацията на знанието, идентичността в социалните мрежи, новите технологии в образованието, политиките за култура.

Д-р Нели Стоева е културолог, консултант, преподавател по културен мениджмънт и културни политики в Софийския университет, експерт към Национален Фонд „Култура”. През 2013 година защитава докторска дисертация на тема: „Информационно осигуряване на политиките за култура. Институции и механизми”.

Д-р​ ​Наталия Христова-Пеева​ е асистент по методика на обучението по литература​ ​в​ ​Катедра по методика​ ​към​ ​Факултет по славянски филологии​, СУ​.​ ​През 2006 ​година ​защитава докторска дисертация на тема​ ​„Литературното образование в постмодерната ситуация (един възможен дизайн на обучение в литературно писане)“​. Научноизследователските й интереси са в областта на постмодерното образование, философията на образованието и литературното писане в училище.

Доц. Орлин Спасов е експерт по теория и история на медиите, журналистика и популярна култура, преподава медийни и комуникационни изследвания и интернет култура във Факултета по журналистика и масова комуникация ​към​ Софийския университет. Доктор по социология с дисертация на тема „Медии и преход. Политики на репрезентация“ (2000).

Семинарът за хуманитаристи е свободна дискусионна среда за докторанти и магистранти хуманитаристи, отворена за всички със сходни интереси. От април 2014 г. участниците в него се събират ежеседмично (понеделник, 18:30 ч., ауд. 149, Централна сграда, Ректорат), за да представят и обсъждат работата си в неформална обстановка и в по-разширен хуманитарен контекст. Повече за дейността на Семинара на адрес: https://huseminar.wordpress.com/

Кръгла маса I: Хуманитаристика по диагонал: динамика на научните полета

Видео архив