Семинар за хуманитаристи Хуманитаристика по диагонал: динамика на научните полета

Кръгла маса, част от дискусионния проект Знание по диагонал (Трансформации)

Участници: Антоанета Колева, Красимира Даскалова, Андрей Бояджиев

Медии, технологии, мобилност, скорост, ефективност, информация… – всички тези специфични за нашата епоха феномени засягат структурите на знанието. Това се случва както в полето на академичното знание, така и в това на знанието, с което оперираме в социалното си ежедневие.

Ето защо през летния семестър на академичната 2015/2016 г. Семинарът за хуманитаристи организира две дискусионни публични събития под общото заглавие „Знание по диагонал“. Избраният формат на кръглата маса предполага да поставим на открито обсъждане въпроса: На какви трансформации е подложено знанието днес? Участниците от Семинара за хуманитаристи ще предложат интерпретационната призма на една метафора: тази за „знанието по диагонал“. „Диагоналността“ на знанието може да се отнася както до неговото съкращаване, ускоряване, опростяване, така и с новите способи за комуникация, повишената мобилност на хора и информация, свързването и диалога.

Първата кръгла маса, озаглавена „Хуманитаристика по диагонал: динамика на научните полета“, ще се концентрира върху формите на академичното знание и ще бъде направен опит чрез различни интерпретации на тази метафора да се говори за това, какво се случва днес. Заедно с гостите Антоанета Колева, Красимира Даскалова и Андрей Бояджиев, участниците от Семинара ще обсъждат проблеми като мястото на хуманитарните дисциплини в съвременната академия, академичния обмен, глобалните проекти за академична мобилност и сътрудничества, проблемите на книгоиздаването и периодиката в сферата на хуманитаристиката, форми на академично писане и академични изяви, навлизането на дигиталните технологии и медиите в академичния свят.

Семинарът за хуманитаристи е свободна дискусионна среда за докторанти и магистранти хуманитаристи, отворена за всички със сходни интереси. От 11 април 2014 г. участниците в него се събират ежеседмично (понеделник, 18:30 ч., ауд. 149, Централна сграда, Ректорат), за да представят и обсъждат работата си в неформална обстановка и в по-разширен хуманитарен контекст. Повече за дейността на Семинара на адрес: https://huseminar.wordpress.com/