Стаж

В съответствие със своята мисия да развива интелектуалния и художествен потенциал на академичната общност, въвличайки студентите в културния живот на столицата, Културният център на СУ предоставя възможност за стаж на студенти от Софийския университет. Стажът може да бъде краткосрочен, свързан с конкретен проект или събитие, или дългосрочен, в рамките един семестър, по време на който стажантът ще бъде цялостно въвлечен в създаването и осъществяването на културната програма на Центъра. Конкретните дейности в рамките на стажа ще бъдат уточнени индивидуално, съобразно интересите, способностите и заетостта на стажантите.

Кандидатите могат да подават своите заявки целогодишно, попълвайки формата по-долу. Подадените заявки се обсъждат от Културния съвет към Центъра три пъти годишно – в месеците септември, януари и юни.

Форма за кандидатстване