Съвместни събития

Културният център участва в организацията на вътрешни и външни събития, които отговарят на мисията му да популяризира университетската наука и да въвежда студентите в културния живот на столицата, да насърчава критическата рефлексия и да участва в обществените дебати. Изпращайте предложенията си за открити лекции, семинари, дискусии, представяния на художествена и научна литература, прожекции, музикални и сценични проекти, както и иновативни хибридни формати през формуляра на тази страница.

Одобрените събития ще получат техническа подкрепа за осъществяване в залите на университета и ще станат част от програмата на центъра, популяризирана в онлайн и офлайн каналите му сред студенти, преподаватели и широката общественост. Поканата е отворена както към академичната общност, така и към външни културни оператори, организации и физически лица. Отворени сме и към партньорства в извънуниверситетски пространства, когато Културният център участва в концептуалната и техническа подготовка и би могъл да посредничи с намирането на компетентни специалисти, които да вземат участие.

Списък на най-често използваните пространства в университета и техническите им характеристики може да намерите тук (прикачен файл).

Изисквания

Събитията трябва да са публични, като основен критерий за подбор е качеството на културната и научна продукция. С приоритет ще се ползват проекти, които:

 • Включват дискусионен елемент
 • Представят нови форми и течения в изкуствата и културата
 • Имат потенциал да ангажират академичната и широката публика в разговор по актуални въпроси
 • Включват хибридни формати между наука и изкуство, култура, развлечение и образование
 • Използват пространствата на университета по интересен начин

Одобрените проекти сключват споразумение за партньорство с Културния център, което следва да бъде ясно упоменато във всяко тяхно публично представяне.

Срокове

Предложенията се разглеждат три пъти годишно от Културния съвет към центъра (линк), който съставя програмата за предстоящия семестър и я предоставя на ректора за одобрение. Предложения за зимния семестър на предстоящата академична година се приемат на два етапа – до 31 май и 31 август, а за летния семестър – до 31 декември. Кандидатите ще получат отговор до три седмици след крайния срок. Предложенията се приемат единствено през формуляра на тази страница.

Формуляр за кандидатстване

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Често задавани въпроси

  Каква подкрепа осигурява Културния център? Финансирате ли събития?

  В общия случай партньорските събития получават подкрепа под формата на ползване на зали и техническо оборудване в СУ, организационно и техническо съдействие, изготвяне на рекламни материали и информация и разпространението им в централните кампуси на университета, към медиите и онлайн. Можем да съдействаме с концептуализирането на събития и да осъществим връзка с компетентни изследователи от СУ, които да вземат участие. В такъв случай е възможно центърът да покрие хонорар за дискутант или модератор. Моля обърнете внимание, че не покриваме разходи за кетъринг.

  Трябва ли събитията да са с вход свободен?

  Повечето събития в програмата на центъра са с вход свободен. При сценични и музикални проекти с по-сложно осъществяване, определени прожекции, както и фестивали продажбата на билети е възможна, но подлежи на допълнително договаряне.

  Могат ли да кандидатстват неформални организации?

  Да, поканата е отворена и за неформални и организации и физически лица, които имат доказана компетентност в областта, в която кандидатстват.

  Бих искал да ползвам пространство на СУ, което не е сред изброените зали. (линк)

  Ако имате интересна концепция за събитие извън изброените пространства, кандидатствайте и ще проверим възможностите за достъп до избраното пространство.

  За други въпроси: имейл или линк към формуляр за контакт.