Tlön, Uqbar, Orbis Universitarius

120 години от рождението на Хорхе Луис Борхес

Международен онлайн колоквиум

19 – 20. X. 2020 

На живо в канала на Културния център в YouTube


TLÖN, UQBAR, ORBIS UNIVERSITARIUS:

120 años del nacimiento de Jorge Luis Borges

Coloquio internacional en línea

19 – 20. X. 2020 

Transmisión online en tiempo real ( UTC/GMT + 2 ) por el canal YouTube del Centro Cultural de la Universidad de Sofía

Многобройните български почитатели на Хорхе Луис Борхес със сигурност са разпознали в наслова на този колоквиум парафразата на всеизвестния негов разказ.

Днес, 121 години след рождението на всемирния аржентинец и 35 години след смъртта му, живеем в свят, в който материалната реалност отстъпва все повече пред виртуалния свят, който хората сами измислиха, за да се оставят да ги завладее (така както предметите от Тльон застрашително настъпват в света на Борхесовите герои).

Какво ни е завещал Борхес и какво всеки един от нас открива в него? Настоящият колоквиум ще даде някои отговори на тези въпроси, а да се надяваме, че сборникът, който предстои издадем, ще се влее в неизчерпаемия текст –Orbis Universitarius–, сформиран от безбройните прочити на великия мъдрец от Южния конус на Латинска Америка.

Проследете двата дни на конференцията на живо тук:

Ден втори (началната сесия е на испански език):

В присъствения си вариант конференцията трябваше да приключи с премиера на ново произведение на композитора Георги Арнаудов, посветено на Борхес. 7-минутен фрагмент от тази творба може да видите в долния видеоклип, създаден от аниматорите Весела Данчева и Иван Богданов (“Компот колектив”). Текстът е на Яна Букова, Фрагмент от Drapetomania (N13). 

Sin duda, los numerosos admiradores búlgaros de Jorge Luis Borges han reconocido en el encabezamiento de este Coloquio la paráfrasis del título del admirado cuento.

Hoy, a 121 años del nacimiento del argentino universal y a 35 años de su muerte, habitamos un mundo en que la realidad material cede cada vez más ante la realidad virtual que los humanos ideamos para dejarnos conquistar por ella (de la misma manera en que los objetos del planeta ficcional invaden el mundo de los personajes borgesianos).

¿Cuál es el legado de Borges y qué es lo que cada uno de nosotros rescata de él? El presente Coloquio dará unas cuantas respuestas, y esperemos que las Actas que nos proponemos publicar se integren en el inagotable texto –Orbis Universitarius– formado por el sinnúmero de interpretaciones académicas de la obra del gran sabio del Cono Sur de América Latina.


ПРОГРАМА

ПОНЕДЕЛНИК, 19 ОКТОМВРИ

Откриване

16:00

Мадлен Данова, декан на Факултета по класически и нови филологии

Александър Кьосев, директор на Университетския културен център

Татяна Пантева, ръководител на Катедрата по испанистика и португалистика

Първо заседание

(на български език)

Модератор: Лиляна Табакова

16:20  Ани Бурова (Софийски университет): „Борхес и съвременната българска литература“

16:40  Александър Кьосев (Софийски университет): „Хорхе Луис Борхес и Андрей Платонов за утопията“

17:00  Яна Букова (писателка): „Аз и Борхес. Разказ в първо лице“

17:20  Георги Господинов (писател): „Приписки по Борхес“

Дискусия: 17:40 – 17:50

Второ заседание

(на испански език с превод на български)

Модератор: Лиляна Табакова

18:00  Ефраин Кристал (Калифорнийски университет): „Хорхе Луис Борхес и световните войни“

18:45  Разговор между Ефраин Крисал и Георги Господинов

ВТОРНИК, 20 ОКТОМВРИ

Трето заседание

(на испански език с превод на български)

Модератор: Красимир Тасев

9:30  Едуардо Рамос Искиердо (Сорбоната): „Отгласи от един необикновен учител – тънкости, пренаписвания, влияния и др.“

9:50 Бернат Кастани Прадо (Университет на Барселона): „Борхес и Честъртън“

10:10  Мария Белен Ернандес Гонсалес (Университет в Мурсия): „Синдромът Пиер Менар или преводът според Хорхе Луис Борхес“

10:30  Мигел Перес Монтагут (Софийски университет, лектор по испански език): „Хорхе Луис Борхес и Леон Фелипе: Дуел на бойното поле, наречено Уитман”

10:50 – 11:10 Дискусия

Четвърто заседание

(на български език)

Модератор: Марин Бодаков

11:30 Михаил Неделчев (Нов български университет): „За Борхесовите игри с имената на литературните персони“

11:50 Клео Протохристова (Пловдивски университет): „‘Опровержението на времето’, или как Борхес си играе, докато спори с конвенциите“

12:10 Йордан Ефтимов (Нов български университет): „Открийте разликите: Българската и сръбската литература преди и след Борхес“

12:30 Пламен Антов (Българска академия на науките): „Борхесианските ни 1990: свидетелствувания“

12:50 – 13:10 Дискусия

Пето заседание

(на български език)

Модератор: Теодора Цанкова

14:00 Марин Бодаков (поет, литературен критик, Софийски университет): „Седем разговора с Хорхе Луис Борхес на Фернандо Сорентино: жанрови проблеми“

14:20 Митко Новков (журналист, БНР): „Хорхе Луис Борхес и Габриел Гарсия Маркес: прилики и разлики“

14:40 Лиляна Табакова (Софийски университет): „Без Маседонио нямаше да има Борхес“.

15:00  Георги Арнаудов (композитор, Нов български университет): „Борхес в контекста на Постхуманното общество“.

15:20-15:30 Дискусия

15:30 Заключителни думи


PROGRAMA

LUNES, 19 DE OCTUBRE

Inauguración:

16:00

Madelaine Danov, Decano de la Facultad de Lenguas Clásicas y Modernas

Alexander Kiosev, Director del Centro Cultural de la Universidad de Sofía

Tatiana Panteva, Directora del Departamento de Estudios Hispánicos y Lusófonos

Primera sesión

(en búlgaro)

Moderadora: Liliana Tabákova

16:20  Ani Burova (Universidad de Sofía): «Borges y la literatura búlgara contemporánea»

16:40  Alexander Kiosev (Universidad de Sofía): «Jorge Luis Borges y Andrey Platonov sobre la utopía»

17:00  Iana Boukova (escritora): «Borges y yo. Una narración en primera persona»

17:20  Georgi Gospodinov (escritor): «Anotaciones en lоs márgenes de Borges»

Debate: 17:40-17:50

Segunda sesión

(en español con traducción al búlgaro)

Moderadora: Liliana Tabákova

18:00 Efraín Kristal (Universidad de California): «Jorge Luis Borges y las guerras mundiales»

18:45 Conversación entre Efraín Kristal y Georgi Gospodinov

 

MARTES, 20 DE OCTUBRE

Tercera sesión

(en español con traducción al búlgaro)

Moderador: Krasimir Tasev

9:30  Eduardo Ramos Izquierdo (La Sorbona): «Ecos de un maestro singular: artificios, reescrituras, contagios et al»

9:50 Bernat Castany Prado (Universidad de Barcelona): «Borges y Chesterton»

10:10 María Belén Hernandez González (Universidad de Murcia): «El síndrome Pierre Menard o la traducción según Jorge Luis Borges»

10:30 Miguel Pérez Montagut (Universidad de Sofía, lector de español): «Jorge Luis Borges y León Felipe: Duelo en un campo de batalla llamado Whitman»

10:50-11:10  Debate

 

Cuarta sesión

(en búlgaro)

Moderador: Marín Bodakov

11:30 Mihail Nedelchev (Nueva Universidad Búlgara): «Sobre los juegos borgesianos con los nombres de los personajes literarios»

12:20 Cleo Protohrístova (Universidad de Plovdiv): «‘La refutación del tiempo’, o cómo Borges juega, mientras discute con las convenciones»

12:40 Yordan Eftimov (Nueva Universidad Búlgara). «Descubran las diferencias: las literaturas de Bulgaria y Serbia antes y después de Borges»

13:00 Plamen Antov (Academia de Ciencias de Bulgaria): «Nuestros años 90 borgesianos: testimonios»

13:20-13:30 Debate

 

Quinta sesión

(en búlgaro)

Moderador: Teodora Tsankova

14:00  Marín Bodákov (poeta, periodista, Universidad de Sofía): «Siete conversaciones con Jorge Luis Borges de Fernando Sorentino: problemas del género literario»

14:20  Mitko Novkov (periodista, Radio Nacional de Bulgaria): «Jorge Luis Borges y Gabriel García Márquez: semejanzas y divergencias»

14:40  Liliana Tabakova (Universidad de Sofía): «Sin Macedonio no habría Borges»

15:00  Georgi Arnaudoff (compositor, Nueva Universidad Búlgara). «Borges en el contexto de la sociedad posthumanista»

15:20-15:30 Debate

15:30 Clausura