Форум HOMO SIMULACRUM+

Серия от изложби и съпътстващи дискусии

Форумът HOMO SIMULACRUM+ е предвиден като серия от изложби с различни заглавия и съпътстващи дискусии по време на изложбите, акцентиращи върху идеята за „Изкуствения интелект“ и нейните проявления чрез визуализация. Проектът включва няколко представяния на различни локации, целящи да популяризират резултатите от дейността на млади и утвърдени автори от катедра „Визуални изкуства“ към ФНПП на СУ, които работят по темата на проекта.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Научни Изследвания на Софийския Университет „Св. Кл. Охридски“.

 

IMPROVED HOMINUM

Самостоятелна изложба на Юлия Лазаркова, докторант, катедра „Визуални изкуства“

21 – 30 май, 2018 г.
Откриване: 21 май 2018, 18:30

„Най-силното усещане за света е толкова абстрактно, че сетивата са неспособни да му дадат понятна форма. Природата се разгражда на първични елементи, които се съчетават в ритъм, толкова наситен, че цветовете са безсилни да го обагрят. Звукът от вечната промяна обгръща тленното и попива в нетленното, така че да ги направи за миг видими. Макар и мимолетно те оставят своята следа, която гори някъде дълбоко у човека. Това е изворът на вдъхновението, пораждащо вечно сътворение.“

Юлия Лазаркова

ПОДОБРЕНИЯТ ЧОВЕК

Изложба  на студенти от катедра „Визуални изкуства“ на ФНПП към СУ „Св. Кл. Охридски“

21 – 30 май, 2018 г.
Откриване: 21 май 2018, 18:30

„Ако една система повтаря всички аспекти на човешкия интелект, това прави ли я  съзнателна?
Изкуственият интелект няма нито правила, нито критерии. Той намира проблема и взима самостоятелно решение на базата на собствените си познания, използвайки сензори (камери, микрофони, сензори за допир и др.). Така чрез компютърното зрение машината анализира визуалната входяща информация, която достига до него – разпознаване на реч и лица.“

Калина Миланова, студент, катедра „Визуални изкуства“

HOMO SIMULACRUM

Самостоятелна изложба на Анна Цоловска

04-15 юни, 2018 г.
Откриване: 04 юни 2018, 18:30

„Съвременният свят в опита си да създаде дигитални машини наподобяващи човешки ум, инвестира много средства в проекти изследващи човешкия мозък. Независимо, че ние ежедневно ползваме техниката, която е резултат на такива изследвания, този интерес не е само материален. Той по-скоро е стремеж към себе познаване и автоанализ. Човешкото същество иска да намери себе си.
В своите творби се опитвам да визуализирам многомерните пространства, в които човешкия ум се разполага. Представям вдъхновението като енергия, която струи или се влива и озарява безкрайните възможности на ума, като емоция осмисляща фигурите, които той ражда и която създава порядък, за да може един потенциален свят да стане реален.
Моите изображения не представляват интерфейс на реални мозъчни процеси. Те са интуитивни алегории на ментални движения и активности.“

Анна Цоловска, доцент, д-р, катедра „Визуални изкуства“