ТРАДИЦИИ И ПРЕХОДИ 90-годишнина на катедра „Англицистика и американистика“

През 2018 г. катедра „Англицистика и американистика“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ чества своя деветдесетгодишен юбилей. Това събитие съвпада и с общоуниверситетските чествания на 130-та годишнина от създаването на Софийския университет.

Преподаването на английски като университетска дисциплина в България започва през 1906 г. Първоначално обучението по англицистика се предлага в рамките на Катедрата по германистика на СУ. През 1928 г. университетската англицистика се обособява в самостоятелна специалност. Пионерските усилия на нейните първи професори Константин Стефанов и Руси Русев, а от 30-те години насетне и на придобилия международно признание шекспировед проф. Марко Минков, утвърждават високи стандарти и формират специалност английска филология като една от най-изявените области на българската академична хуманитаристика. През 1946 г. тя се обособява и като самостоятелно академично звено.

От самото си създаване специалността предлага широк набор от курсове, които покриват основните аспекти на англицистиката и американистиката и гарантират солидни филологически знания и умения – лингвистика, история на езика, история на литературата и практически семинари.
В средата на миналия век в катедрата се осъществява преход към по-тясна специализация. Литературознанието и лингвистиката, а по-късно и културологията, приложната лингвистика и теорията и практиката на превода се утвърждават като отделни сфери на академичното изследване и преподаване. През 1949 г. е въведена и първата американистична дисциплина – история на американската литература, едно ново поле, обогатено през следващите десетилетия със задължителни и избираеми литературоведски и културологични курсове.

Дори най-краткият исторически обзор не може да не отбележи най-изявените представители на тези поколения преподаватели в катедрата – учени от ранга на лингвистите проф. Жана Молхова и проф. Андрей Данчев, и забележителни литературоведи и преводачи като проф. Владимир Филипов и проф. Александър Шурбанов, почетен доктор на университетите на Кент и Съри, Великобритания.

Понастоящем, в една епоха на преходи, катедра „Англицистика и американистика“ се състои от над 30 редовни и почти толкова хонорувани преподаватели. Тя предлага на своите над 500 студенти, магистранти и докторанти годишно внушителен брой задължителни и избираеми курсове във всички актуални полета на англицистиката и американистиката. За достойното съхраняване на традициите и тяхното адекватно преосмисляне говори фактът, че през последните шест години специалност английска филология неизменно се нарежда сред първите пет най-желани от кандидатстудентите специалности в СУ.

Катедра „Англицистика и американистика“ предлага и четири утвърдени магистърски програми: „Комуникация: език, литература, медии“, „Език и култура“, „Превод с английски и френски език“ и „Конферентен превод“.

Международната конференция „Традиции и преходи“ (Traditions and Transitions) обединява минало и настояще, за да предложи възможни визии за бъдещето на англицистичното академично поле. Тя събира над 80 учени от различни поколения, държави и теоретични нагласи, от почетни професори до докторанти. Нейна цел е да създаде възможности за плодотворен обмен на идеи относно традициите и динамичните промени в научните изследвания и преподаването на дисциплините, свързани с английския език.

Конференцията се осъществява с любезното съдействие и подкрепа на нашите спонсори и партньори: Посолството на САЩ в България, Посолството на Ирландия в България, Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет, Фондация „Университетска англицистика и американистика“ и Културния център на Софийския университет.