Call for papers: „Обществени аспекти на психичното здраве и психичните разстройства“

Международна конференция, организирана по проект „Психично здраве и социални неравенства“, (№КП-06-Н25/1 от 13.12.2018 г.), финансиран по конкурсната програма на ФНИ – 2019 за фундаментални научни изследвания)

Дати: 17, 18, 19 юни 2022 г.
Място: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Нова конферентна зала
Организатор: Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Основната цел на международната конференция „Обществени аспекти на психичното здраве и психичните разстройства“ е да събере водещи учени, изследователи и заинтересовани страни, за да споделят своите изследователски резултати и опит. Конференцията предоставя интердисциплинарна платформа за изследователите, в която да представят и дискутират теми, свързани с неравенствата, социалното изключване, стигмата, дискриминацията, както и аспектите на грижата и интеграцията на хората с психични разстройства.

Конферентни теми:

  • Социални неравенства и жизнени шансове на хората с психични разстройства;
  • Стигма – обществено отношение към хората с психични разстройства (медийни образи и проучвания върху обществените нагласи към хората с психични разстройства), дискриминация и социално изключване;
  • Достоен живот и човешки права;
  • Институционални аспекти на грижата – психиатрична и психологическа грижа, социални услуги и интеграция на хората с психични разстройства;
  • Неинституционални аспекти на грижата;
  • Добри практики в психично-здравната грижа и социалните услуги;
  • Психично-здравни аспекти, свързани с пандемията от Covid-19 (вкл. дигитални услуги).

Формат на конференцията: хибриден

Допускане до участие: До участие ще се допускат участници, преминали успешно през селекция от научния комитет на конференцията. Селекция ще се извърши въз основа на изпратена в срок анотация на доклад (до 300 думи).

Важни срокове:

  • 15 март 2022 г. – изпращане на резюметата (резюметата се разглеждат по реда на постъпване)
  • 1 юни 2022 г. – публикуване на окончателната програма на конференцията

Изисквания за резюметата:

Резюметата трябва да съдържат: автор, заглавие, академична степен, институция, въведение, материали и методика, резултати, изводи и ключови думи, имейл

Да са в: MsWord формат, шрифт Times New Roman (font 12), до 300 думи

Да се изпратят на: на английски език

Резюметата се изпращат като прикачен файл на електронната поща на конференцията: samh@phls.uni-sofia.bg

Резюметата ще бъдат публикувани на уебсайта на Изследователски център по социални науки към катедра „Социология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на 1 юни 2022.

Такса за участие: няма

Сертификат за участие: участниците в конференцията ще получат сертификат за участие

Публикация: научният комитет ще предложи избрани доклади за публикуване в сборник на издателството на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ не осигурява транспортни разходи, дневни и средства за нощувка.

Организационен комитет: Вероника Димитрова, Мария Мартинова,  Владимир Наков, Михаил Околийски

Научен комитет: Хауърд Голдман (почетен председател), Вероника Димитрова, Мария Мартинова,  Владимир Наков, Раулка Ника, Михаил Околийски, Михаил Пирлог, Ана Попова, Ариел Чомо

Партньори: Mental Health Association of South-Eastern Europe, The Romanian League for Mental Health, WHO – Country Office (Bulgaria), Колегиум „Частна психиатрия“, Културен център на Софийски университет, Национален център по обществено здраве и анализи.

CALL-Social Aspects of Mental Health and Mental Disorders

Poster MH EN

Poster MH BG