Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Културния център на Софийския университет във връзка с използването на сайта му: https://culturecenter-su.org/ (по-долу наричан САЙТ) и всяко лице, което пребивава на сайта и използва услугите му (по-долу наричано ПОТРЕБИТЕЛ).

С настоящите Общи условия Културният център на СУ предоставя безплатно услугите на САЙТА си, а именно:

  • достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/ данни на сайта;
  • получаване на имейл бюлетини от абониралите се за услугата Потребители на сайта.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ на САЙТА от своя страна се съгласява и ангажира да използва информацията и предоставяните услуги само и единствено при спазване на настоящите Общи условия.

Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да се запознае с Общите условия преди всяко ползване на САЙТА. Продължавайки да използва услугите на САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да бъде обвързан от настоящите Общи условия. Културният център на СУ по всяко време може да промени, добави или премахне части от тези Общи условия за ползване. Всички промени следва да бъдат отразени на настоящата страница и влизат в сила веднага след тяхното публикуване.

За ползването на САЙТА на Културния център на СУ не е необходима предварителна регистрация. Ползването на част от услугите от САЙТА се извършва след попълване на вградени в сайта форми за кандидатстване. За информация за личните данни, събирани във формите за кандидатстване, вижте частта ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

При ползването на САЙТА ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не нарушава права и интереси на трети лица и да не извършва умишлени действия. Умишлените действия включват (но не се ограничават до): действия или бездействия, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само, претоварване на сървъра, проникване в сървъра, изпращане на нежелана поща, кражба на данни, използване на недостатъци в системите с цел облага или добиване на информация, повреждане на системи или информационни масиви и др.

АВТОРСКИ ПРАВА

Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Използването и публикуването на текстове и графични изображения от САЙТА е разрешено единствено за лични/нетърговски цели и само когато източникът им е коректно посочен.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Културният център на Софийския университет е предприел всички необходими стъпки, за да осигури законосъобразните събиране и обработка на Вашите лични данни съобразно Общия регламент за защита на данните.

Културният център събира и обработва лични данни на лицата, които са попълнили формата за абониране, както и на кандидатите, попълнили т.нар. форма за кандидатстване, въз основа на изрично изразено съгласие с общите условия на сайта. Не се осъществява събиране и обработка на лични данни извън посочените: лични имена, телефон и електронна поща за контакт, специалност и курс на обучение (при кандидатстване за стаж), други лични данни, включени в доброволно приложените от кандидатите прикачени файлове.

Културният център си запазва правото да събира, обработва и анализира личните данни за изследователски и статистически цели и да публикува или предоставя тези данни на трети лица по начин, който не позволява засегнатите лица да бъдат идентифицирани. Личните данни (като електронни адреси и др.) ще бъдат пазени в тайна.

Всички лица, чиито данни се събират и обработват от Културния център на СУ, имат право на достъп до своите лични данни, право на тяхното коригиране и изтриване, право на ограничаване на обработването им, право на преносимост на данните и други права, съобразно Общия регламент за защита на личните данни и приложимото българско законодателство. Тези права можете да упражните по всяко време чрез изявление в свободен текст на имейл адрес: cultcentersu@gmail.com.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Културният център на СУ прави необходимото, за да поддържа на САЙТА си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

Културният център на СУ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на САЙТА си.

Културният център на СУ не носи отговорност за информацията (включително за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт/приложение съдържа препратки.

Културният център на СУ има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на САЙТА си.

ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИ (COOKIES)

Тази страница използва „бисквитки” с цел да Ви подсигури максимално удобна употреба. Събраната информация ще се използва само с цел да оптимизира използването на сайта, както и за статистически цели. За да продължите напред, моля отметнете опцията „Приемам използването на бисквитки”. В противен случай е възможно да не можете да получите достъп до пълната функционалност на страницата.